nigthrun.jpg

NOCTURNA DE SANT JAUME 2021

En el moment de emplenar el formulari d'inscripcions per participar en la Nocturna de Sant Jaume, accepteu i doneu el vostre consentiment al document que figura en aquesta pàgina.

DECLARACIÓ RESPONSABLE D’ACCEPTACIÓ I DE PARTICIPACIÓ A ……………………………….............................................................

ORGANITZAT PER…………………..........................................................................................................………………….

 

En/na……………………………………….......................................................…………..amb DNI/NIE…….………………….....……….

 

DECLARO:

No pertànyer a cap grup de risc ni conviure amb ningú que hi pertanyi i que he llegit amb detall la informació proporcionada per la organització i accepto les condicions de participació. Així mateix expresso el meu compromís amb les mesures d’higiene personal i de prevenció obligatòries i, assumeixo totes les responsabilitats davant la possibilitat de contagi per COVID-19.

Que no assistiré a l’activitat quan :

  • Presenti qualsevol simptomatologia que pogués estar associada amb el COVID-19 (tos, febre, dificultat respiratòria, diarrea, etc.).

  • Hagi estat en contacte estret amb convivents, familiars i persones que hagin estat al mateix lloc que un cas mentre aquest presentava símptomes, o hagi compartit espai sense mantenir la distància interpersonal amb una persona afectada per COVID-19, inclús en absència de símptomes en els últims 14 dies.

 

(Marqueu les següents caselles, en senyal de conformitat)

DECLARACIÓ RESPONSABLE DE NO FORMAR PART DE GRUPS DE RISC

 Declaro que compleixo amb els requisits d’admissió establerts per l’organització, no essent grup de risc.

  Em comprometo a notificar el motiu de l’absència a l’activitat quan estigui relacionat amb el COVID o els seus    símptomes, per tal de permetre la seva traçabilitat

ACCEPTACIÓ DE LES MESURES PERSONALS D’HIGIENE I PREVENCIÓ DAVANT DEL COVID-19

He llegit i accepto els compromisos de les Mesures personals d’higiene i prevenció davant del COVID-19.

CONSENTIMENT INFORMACIÓ SOBRE COVID-19

 

 Declaro que un cop haver llegit atentament la informació proporcionada per l’organització, sóc conscient dels riscos que implica la participació a l’activitat, en el context de la crisis sanitària provocada pel COVID-19, i que assumeixo sota la meva responsabilitat.

 

 

Signatura

 

 

 

 

A..................................................., el...............de............... del 2021.

 

 

 

En compliment del que estableix l’article 13 del Reglament (UE) 679/2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD), i a l’article 11 de la Llei Orgànica 3/2018, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), l’informem que les seves dades personals han estat incorporades en els sistemes d’informació propietat de Tretzesports., com a Responsable del Tractament. La finalitat d’aquest tractament és la protecció de la salut de les persones assistents a l’activitat organitzada. La base legal del tractament és el consentiment de la persona participant i/o la normativa legal d’aplicació. No es preveuen cessions de dades a tercers, excepte per obligació legal.

 

Per exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat o oposició del tractament de les seves dades, inclús per portar a terme una reclamació en cas que consideri que Tretzesports,  està tractant de forma inapropiada les seves dades personals, pot enviar una comunicació  a l’adreça de correu electrònic info@tretzesports.com ,. Per a més informació, pot consultar la nostra Política de Privacitat a www.tretzesports.orgavislegal